คำอธิบายรายวิชา เคมี 4

คำอธิบายรายวิชา

 รายวิชาเคมี 4                         รหัสวิชา ว33224               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        เวลา 60 ชั่วโมง          จำนวน 1.5 หน่วยกิต               ภาคเรียนที่ 1

 

ศึกษา สืบค้นข้อมูล ทดลอง วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ทฤษฎีกรด – เบส การแตกตัวของกรดแก่ – เบสแก่ กรดอ่อน – เบสอ่อน  คำนวณค่าความเข้มข้น H3O+ คำนวณค่า pH ค่า Ka  และ Kb  สารละลายกรด – เบสในชีวิตประจำวัน ปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดและเบสกับสารอื่น  การไทเทรตกรด – เบส สารละลายบัฟเฟอร์ บัฟเฟอร์ในชีวิตประจำวัน  ปฏิกิริยารีดอกซ์ ปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอน  การเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ในเซลล์ไฟฟ้าเคมี  ชนิดของเซลล์ไฟฟ้าเคมี  แผนภาพเซลล์ไฟฟ้าเคมี  ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์  เปรียบเทียบค่า E0           ของเซลล์  ประโยชน์ของเซลล์กัลวานิก ประโยชน์ของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ        เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรมจริยธรรม          และค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้

            1.     สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับความเป็นกรด เบส ของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด – ลาวรี และลิวอิส

2.     สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับกรดและเบสที่แตกตัวเป็นไอออน และ คำนวณหาค่า pH ค่าคงที่สมดุลของกรดและเบสในสารละลาย กรด – เบสได้

3.    เปรียบเทียบความแรงของ กรด- เบส ได้

4.    ทดลอง และอภิปรายการหาจุดยุติในปฏิกิริยาได้ด้วย วิธีการต่าง ๆ

5.    ทดลอง และอภิปรายการเกิดเกลือจากปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส หรือกับสารอื่นๆ

6.    ทดลองและอภิปรายเกี่ยวกับสารละลายบางชนิดที่มีสมบัติเป็นบัฟเฟอร์

7.   สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับปฏิกิริยารีด็อกซ์ และการดุลสมการรีดอกซ์

8.  ทดลอง และอภิปรายการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ในเซลล์ไฟฟ้าเคมี ซึ่งมี ทั้งชนิดที่ทำให้เกิด กระแสไฟฟ้า และชนิดที่ต้องผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในระบบ

9.  ทดลอง สืบค้นข้อมูล และอภิปรายการนำหลักการของปฏิกิริยา เซลล์ไฟฟ้าเคมี ไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้า ใช้แยกและทำโลหะให้บริสุทธิ์ ใช้ชุบโลหะ ป้องกันการผุกร่อนของโลหะ

10.  ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ สำรวจตรวจสอบ สืบค้น ข้อมูล อภิปราย บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบข้อมูลมีความรู้  ความคิด      ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน วิชาเคมี 4 และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s