คำอธิบายรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ว22201

คำอธิบายรายวิชา

 รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์      รหัสวิชา ว22201          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2          เวลา 40 ชั่วโมง         จำนวน 1.0 หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 1

 

ศึกษา ทดลอง และอภิปราย ความหมายและคุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานประเภททดลอง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประเภทสำรวจ และประเภททฤษฎี ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การสำรวจและเลือกหัวข้อ การระบุปัญหา การสำรวจเอกสารหรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการทดลองและการวางแผนการดำเนินการ การเขียนเค้าโครง การทำโครงงาน การเขียนรายงานของโครงงานวิทยาศาสตร์

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้  สืบค้นข้อมูล บันทึกจัดกลุ่มข้อมูล อภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ สามารถนำไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ  นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดผลเชิงบวก  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยม  ที่เหมาะสม

 

ผลการเรียนรู้

1. อภิปรายความหมายและคุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

2. อธิบายโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประเภทสำรวจได้

3. ลำดับขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ

ประเภทสำรวจได้

4. สำรวจและเลือกหัวข้อที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

5. ระบุปัญหาในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

6. ศึกษา สำรวจเอกสาร หรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยงข้องกับโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

7. ออกแบบการทดลองและการวางแผนการดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

8. เขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

9. ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

10. เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

11. เสนอผลงานและการจัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

12. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ สำรวจตรวจสอบ

สืบค้นข้อมูล อภิปราย บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจข้อมูล มีความรู้ความคิด

ความเข้าใจ  นำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์  มีความสามารถในการตัดสินใจ

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม

จริยธรรมที่เหมาะสม

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน โครงงานวิทยาศาตร์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s