คำอธิบายรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ว22201

คำอธิบายรายวิชา

 รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์      รหัสวิชา ว22201          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2          เวลา 40 ชั่วโมง         จำนวน 1.0 หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 1

 

ศึกษา ทดลอง และอภิปราย ความหมายและคุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานประเภททดลอง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประเภทสำรวจ และประเภททฤษฎี ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การสำรวจและเลือกหัวข้อ การระบุปัญหา การสำรวจเอกสารหรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการทดลองและการวางแผนการดำเนินการ การเขียนเค้าโครง การทำโครงงาน การเขียนรายงานของโครงงานวิทยาศาสตร์

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้  สืบค้นข้อมูล บันทึกจัดกลุ่มข้อมูล อภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ สามารถนำไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ  นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดผลเชิงบวก  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยม  ที่เหมาะสม

 

ผลการเรียนรู้

1. อภิปรายความหมายและคุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

2. อธิบายโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประเภทสำรวจได้

3. ลำดับขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ

ประเภทสำรวจได้

4. สำรวจและเลือกหัวข้อที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

5. ระบุปัญหาในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

6. ศึกษา สำรวจเอกสาร หรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยงข้องกับโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

7. ออกแบบการทดลองและการวางแผนการดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

8. เขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

9. ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

10. เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

11. เสนอผลงานและการจัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

12. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ สำรวจตรวจสอบ

สืบค้นข้อมูล อภิปราย บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจข้อมูล มีความรู้ความคิด

ความเข้าใจ  นำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์  มีความสามารถในการตัดสินใจ

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม

จริยธรรมที่เหมาะสม

Advertisements
โพสท์ใน โครงงานวิทยาศาตร์ | ใส่ความเห็น

คำอธิบายรายวิชา เคมี 4

คำอธิบายรายวิชา

 รายวิชาเคมี 4                         รหัสวิชา ว33224               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        เวลา 60 ชั่วโมง          จำนวน 1.5 หน่วยกิต               ภาคเรียนที่ 1

 

ศึกษา สืบค้นข้อมูล ทดลอง วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ทฤษฎีกรด – เบส การแตกตัวของกรดแก่ – เบสแก่ กรดอ่อน – เบสอ่อน  คำนวณค่าความเข้มข้น H3O+ คำนวณค่า pH ค่า Ka  และ Kb  สารละลายกรด – เบสในชีวิตประจำวัน ปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดและเบสกับสารอื่น  การไทเทรตกรด – เบส สารละลายบัฟเฟอร์ บัฟเฟอร์ในชีวิตประจำวัน  ปฏิกิริยารีดอกซ์ ปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอน  การเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ในเซลล์ไฟฟ้าเคมี  ชนิดของเซลล์ไฟฟ้าเคมี  แผนภาพเซลล์ไฟฟ้าเคมี  ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์  เปรียบเทียบค่า E0           ของเซลล์  ประโยชน์ของเซลล์กัลวานิก ประโยชน์ของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ        เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรมจริยธรรม          และค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้

            1.     สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับความเป็นกรด เบส ของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด – ลาวรี และลิวอิส

2.     สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับกรดและเบสที่แตกตัวเป็นไอออน และ คำนวณหาค่า pH ค่าคงที่สมดุลของกรดและเบสในสารละลาย กรด – เบสได้

3.    เปรียบเทียบความแรงของ กรด- เบส ได้

4.    ทดลอง และอภิปรายการหาจุดยุติในปฏิกิริยาได้ด้วย วิธีการต่าง ๆ

5.    ทดลอง และอภิปรายการเกิดเกลือจากปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส หรือกับสารอื่นๆ

6.    ทดลองและอภิปรายเกี่ยวกับสารละลายบางชนิดที่มีสมบัติเป็นบัฟเฟอร์

7.   สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับปฏิกิริยารีด็อกซ์ และการดุลสมการรีดอกซ์

8.  ทดลอง และอภิปรายการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ในเซลล์ไฟฟ้าเคมี ซึ่งมี ทั้งชนิดที่ทำให้เกิด กระแสไฟฟ้า และชนิดที่ต้องผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในระบบ

9.  ทดลอง สืบค้นข้อมูล และอภิปรายการนำหลักการของปฏิกิริยา เซลล์ไฟฟ้าเคมี ไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้า ใช้แยกและทำโลหะให้บริสุทธิ์ ใช้ชุบโลหะ ป้องกันการผุกร่อนของโลหะ

10.  ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ สำรวจตรวจสอบ สืบค้น ข้อมูล อภิปราย บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบข้อมูลมีความรู้  ความคิด      ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

โพสท์ใน วิชาเคมี 4 | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

เลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป อาหารแห้งอย่างไรดี

มาม่าคัพ

มาม่าคัพ

สังคมที่เร่งรีบในภาวะปัจจุบัน ทำให้ผู้คนต้องตื่นแต่เช้า ไปประกอบอาชีพ เพื่อการดำรงชีวิต ทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาปรุงอาหารสำหรับบริโภค จึงนิยมที่จะเลือกอาหารสำเร็จรูป อาหารแห้ง หรืออาหารกระป๋อง เพราะหาซื้อง่าย สะดวก จึงควรรู้วิธีเลือกซื้อ เพื่อสุขภาพของเราและครอบครัว

อาหารสำเร็จรูป เมื่อจะซื้อ ให้เลือกดูภาชนะบรรจุที่ไม่ฉีกขาด มีฉลากแสดงชื่ออาหารทาง การค้า เลขทะเบียนการค้า สถานที่ผลิต ส่วนประกอบ วันเดือนปีที่ผลิต และหมดอายุ ข้อความที่ระบุว่า ใส่วัตถุกันเสียหรือไม่

อาหารแห้ง คือ อาหารที่ผ่านกระบวนการอบหรือตากแห้ง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำถูกกำจัดออกไป เช่น ผัก ผลไม้แห้ง เห็ดหอมแห้ง กุ้งแห้ง ถั่วลิสง หอม กระเทียม และอื่นๆ อีกมากมาย ที่เป็นอาหารแห้ง ที่เราซื้อมาปรุงเป็นอาหาร

วิธีที่จะเลือกซื้ออาหารแห้ง ต้องเลือกซื้ออาหารแห้งที่สะอาดไม่อับชื้น ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน เปลือกแห้งสนิท เมล็ดสมบูรณ์ เนื้อแน่น ไม่ลีบ ไม่ฝ่อ ไม่แตกหัก และเก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด และที่สำคัญต้องไม่มีเชื้อรา สีไม่เข้ม ผิดปกติหรือเป็นสีดำ เพราะอาจมีเชื้อรา ที่เรียกว่า “อะฟลาท็อกซิล” การเตรียมอาหารก่อนปรุง ควรล้างด้วยน้ำให้สะอาดก่อน โดยเฉพาะหัวหอม หัวกระเทียม พริกแห้ง หากเน่าหรือขึ้นราควรทิ้งทันที เพราะความร้อนไม่สามารถทำลายเชื้อราได้

สำหรับอาหารกระปอง การเลือกซื้อ ให้ดูลักษณะภายนอก โดยดูฉลากวันเดือนปีที่หมดอายุ และภาชนะบรรจุที่เป็นกระป๋อง ฝาและก้นกระป๋อง ต้องไม่บุบบวม พองโป่ง และไม่เป็นสนิม ลักษณะภายใน ขณะเปิดกระป๋องต้องไม่มี ลมดันออกมา และด้านในกระป๋องต้องไม่มีสนิม หรือรอยด่าง

คุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านจึงควรเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป อาหารแห้ง และอาหารกระป๋อง อย่างถูกวิธี จะทำให้ลดปริมาณสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายได้ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง และโรคอื่นๆ อีกมากมาย

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง โดย ดวงนภา ปานเพ็ชร กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

คำอธิบายรายวิชา ว21201

ศึกษา ทดลอง และอภิปราย หลักการใช้สารเคมี ความเป็นกรด-เบส วิธีการเลือกใช้สาร   ทำความสะอาด พิษ และอันตรายที่เกิดจากการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้  สืบค้นข้อมูล บันทึกจัดกลุ่มข้อมูล อภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ สามารถนำไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ          นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดผลเชิงบวก  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

โพสท์ใน ว21201 | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น